โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..