โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 302 หมู่ 3 บ้านกุดลิงง้อ ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 46 ไร่ 2 งาน ระยะเริ่มแรกเปิดทำการเรียนการสอนเป็นสาขาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา เมื่อปีการศึกษา 2535 จำนวน 2 ห้องเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์
จาก นายสมาน เหล่าชำนาญการ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อ
ให้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อเป็นที่ทำการชั่วคราว
การนี้ นายวิลาศ สีตลารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา มอบหมายให้ นายประวิทย์ กัลยบุตร เป็นผู้ประสานงานสาขา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2536 สภาตำบลนาดี โดยนายบัวลัย  มูลกาย กำนันตำบลนาดีทำหน้าที่ประธานสภา มีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุท้ายอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ซึ่งอยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของวิทยาลัยการเกษตร
กรรมอุดรธานีและกรมชลประทาน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ปีการศึกษา 2537 ได้ย้ายที่เรียนจากโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อไปอาศัยที่วัดพัฒนาราม
บ้านกุดลิงง้อ โดยชาวบ้านได้ช่วยการสร้างอาคารชั่วคราว  2 หลัง
6 ห้องเรียน ให้เป็นที่ทำการ จนถึงปีพ.ศ.2540 จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายวิลาศ สีตลารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่ง จนกระทั่งวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2540 กรมสามัญการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุพจน์ สรรพการ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นับเป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ปัจจุบัน ว่าที่ ร.ต.สมบัติ เกิดเพชร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน
        โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ทางราชการก่อตั้งขึ้นเพื่อบริการแก่ประชาชนในตำบลนาดี และละแวกใกล้เคียงให้มีความสะดวกในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน และประหยัดค่าใช้จ่าย  โรงเรียนแห่งนี้จึงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากชุมชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด มีลูกศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาออกไปประกอบสัมมาอาชีพ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเป็นจำนวนมาก
“เรียนดี  มีวินัย  ใจซื่อสัตย์”