โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
“พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”