โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย