โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
คณะผู้บริหาร

นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา