โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิทยา มุณีจันทร์
ครูชำนาญการ