โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิจิตร เพ็งสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิตานันท์ พิมพ์รินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายแดนชัย มหามาตย์
ครู