โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ชินวัง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางนิ่มนวล สงค์อุทก
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายโฆษิต ศรีปัญญา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางเกตุมณี อินทร์หาญ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีไพร จันทร์สุโมกข์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ สุจริต
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางเลิศลักษณ์ ศิริไพศาลสมบัติ
ตำแหน่ง :